Pusat Pemindahan Ilmu dan Jaringan Industri (PIJI) merupakan PTj di bawah Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Korporat & Jaringan Industri) yang bertanggungjawab menyelaras program pemindahan ilmu universiti selari dengan slogan Inovasi Sosial@UMT dan merupakan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) pegawai akademik bagi Teras ke-3, Teras Pemindahan Ilmu.

  Dana dalaman pemindahan ilmu telah diwujudkan pada tahun 2014 di bawah Pusat Transformasi Strategik (TSR).  Walaubagaimanapun, bermula pada tahun 2018, inisiatif dana dalaman pemindahan ilmu akan diselaraskan oleh PIJI selari dengan fungsi dan peranan PIJI menyelaras kefungsian pemindahan ilmu di peringkat UMT.  Semua pegawai akademik di UMT boleh memohon peruntukan khas dalaman oleh pihak pengurusan UMT bagi menjayakan aktiviti pemindahan ilmu dan pengembangan yang dinamakan sebagai ” KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY ASSIMILATION GRANT (KTAG)”.  Pengagihan dana ini adalah tanggungjawab PIJI dan tujuan skim geran ini adalah membentuk dan membudayakan pemindahan ilmu hasil dari penyelidikan para pegawai UMT kepada industri atau komuniti sasaran.

  Bidang Tumpuan KTAG :

1.  Marin

2. Maritim

3. Biodiversiti

4. Perikanan & Akuakultur

5. Keusahawanan

6. ICT

7. Teknologi

8. Pendidikan

9. Alam Sekitar

10.Pelancongan

11.Kesejahteraan Mampan

12.Pertanian & Makanan

 

Kumpulan Sasaran

Pembiayaan geran KTAG adalah berdasarkan fokus komuniti seperti berikut :

  1. Belia dan Pelajar
  2. Komuniti Terpinggir
  3. Perusahaan Kecil dan Sederhana
  4. Pemimpin Masyarakat